Kategóriák Információ Kapcsolat
Nyitólap ÁSZF Információ Kapcsolat
+36 30/677-4360
PVC 6 műanyag ragasztó 1 kg
Gyártó: KEMIKÁL
Súly: 1 kg
Bruttó: 4 250 Ft / db
db
 
Kosárban: db
A tényleges szállítási költség, rendelés leadását követően, munkatársunk jelentkezésével kerül pontosításra!
Szállítási költségek tájékoztató
Termékismertető
Kiszerelés : 1 kg
Kiadósság : 3-5 m2 / kg
Származása : Magyarország

Alkalmas PVC-nek és különböző műanyagoknak egymáshoz, betonhoz, fához történő ragasztására.

A ragasztási felületeket zsírtalanítjuk (csiszoló vászonnal érdesítjük), majd az elõzetesen felkevert ragasztót a felületek szívóképességétől függõen egy vagy két rétegben egyenletesen felhordjuk.
Közvetlenül a nyitott idő letelte előtt (az oldószer nagy részének elpárolgása után), a hőmérsékleti és légáramlási viszonyoktól függően 4-25 perc elteltével a felületeket egymásra helyezzük, préseljük és 24 óráig száradni hagyjuk.
Figyelem! Túl sok ragasztó felvitele esetén, vagy ha az oldószer párolgásának mértéke nem megfelelõ, az a PVC-padló felpúposodását vonhatja maga után! Próbaragasztás végzendő!

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 – Bőrirritáló hatású.
H319 – Súlyos szemirritációt okoz.
H332 – Belélegezve ártalmas.
H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P303+P361+P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes
szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni
vízzel/zuhanyozás.
P304+P340+P312 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss
levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P403+P235 – Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P501 – A szermaradék/csomagolás elhelyezése hulladékként a hatályos
törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően
hulladéklerakóban. Veszélyes hulladék. A ragasztó EWC-kódja: 08 04
09*, a csomagolás EWC-kódja: 15 01 10*.