Kategóriák Információ Kapcsolat
Nyitólap ÁSZF Információ Kapcsolat
+36 30/677-4360
SOUDAL PVC ragasztó 42A (ecsetes) 250 ml
Gyártó: SOUDAL
Súly: 292 g
Bruttó: 2 990 Ft / db
db
 
Kosárban: db
A tényleges szállítási költség, rendelés leadását követően, munkatársunk jelentkezésével kerül pontosításra!
Szállítási költségek tájékoztató
Termékismertető
Gyors kötésű PVC bázisú ragasztó PVC csövek és csatornák szereléséhez.

Jellemzők :
* gél állagú, ezért nem folyik-, csúszik le a függőleges felületekről
* kötés után egységes szerkezetet kapunk a PVC anyagával (heggeszt)
* ellenáll a hőnek 80 ⁰C -ig

Felhasználás :
* ragaszt PVC csöveket, szerelvényeket
* ragaszt PVC csatornát és lefolyót

Figyelmeztető H-mondatok:
H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 – Súlyos szemirritációt okoz.
H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell
öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312 – Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.